Официални правила на играта „Пожелай си празник всеки ден със Suchard”

Официални правила за промоцията:

I. Организатор на промоцията е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.suchard.bg.

II. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.suchard.bg.

III. Период на Промоцията /Играта/: 13.05.2019 – 09.06.2019 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

IV. УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ И/ИЛИ УСЛУГИ!

Право на участие:

V. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 16 години с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД, Мейт Адвъртайзинг ЕООД,  както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

VI. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

VII. Участвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

Механизъм на Промоцията /Играта/:

Участникът трябва да посети сайта www.suchard.bg и чрез бутона „Изтегли пожелание“ да създаде своя Suchard картичка, следвайки стъпките:

• Стъпка 1: Да избере едно от предложенията с пожелания;

• Стъпка 2: Да избере бонбон Suchard към избраното пожелание;

• Стъпка 3: Да попълни регистрационната форма, въвеждайки следните полета:

- реален и функциониращ имейл адрес;

- потвърждение на captcha кода;

- потвърждение (чрез чек-бокс), че желаете да участва и е съгласен/а с Официалните правила на Играта.

Всеки потребител, по собствено желание, може да сподели във Facebook вече създадената Suchard картичка или да я изтегли на своето устройство, като това НЕ Е  задължителна стъпка за участие в томболата.

За да се включи във всяка една от седмичните томболи, всеки участник е необходимо да създаде минимум три Suchard пожелания за съответния период.

Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл. За коректното отчитане на изтегленото от участника пожелание, участникът трябва да използва един и същ имейл. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл.

Награди:

За периода на играта СА ПРЕДВИДЕНИ общо 100 бр. – продуктов пакет Suchard. Наградите ще се разпределят чрез четири томболи за всяка една от седмиците на активацията,  по 25 бр. за всеки един от периодите.

Всеки продуктов пакет SUCHARD включва:

- Кутия бонбони SUCHARD FIGARO 153г – 1 брой;

- Кутия бонбони SUCHARD AIDA 126г – 1 брой;

- Кутия бонбони SUCHARD CARMEN 121г – 1 брой.

Тегленето на наградите ще се извършва до 48 часа след края на всеки период на активността измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“:

2. Период 1 – 13.05. до 19.05.2019 г. включително.

3. Период 2 – 20.05. до 26.05.2019 г. включително.

4. Период 3 – 27.05. до 02.06.2019 г. включително.

1. Период 4 – 03.06. до 09.06.2019 г. включително.

Обявяване на печелившите:

Печелившите ще бъдат публикувани на сайта в раздел Печеливши в рамките на 48 часа след края на всеки период от Играта чрез техните имейли, като последните 3 символа от всеки имейл ще бъдат скрити (напр. ivan***@abv.bg).

Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер.

Един участник може да изтегли максимум 24 пожелания Suchard за периода на активността.

Един участник може да спечели само една награда.

VIII. Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ имейл.

IX. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата, не е сторил това в 10-дневния срок за потвърждение, не е предоставил валиден, реален и действащ имейл, и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Раздаване на наградите:

X. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриер. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции, относно получаването на наградата, в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

XI. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

XII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

Обработване на лични данни:

XIII. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

XIV. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон, имейл и адрес) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Монделийз България” ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази Игра организирани от Монделийз България ЕООД, както и разпространение на спечелени награди. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.suchard.bg в рамките на 48 часа след края на всеки период на Играта.

Отговорност:

XV. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

XVI. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната Игра и/или доставката на награди.

XVII. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

XVIII. Компанията „Facebook“ е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата Игра. Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.

XIX. „Монделийз България” EOOД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на 13.05.2019 г. и/или да я прекрати на 09.06.2019 г.